Leefbaarheid in het aardbevingsgebied staat onder druk!

Seismologisch_meetnetwerk_Noord-Nederland_2019

Leefbaarheid in het aardbevingsgebied staat onder druk!

Wanneer men in deze tijd  rondrijdt in dat deel van de provincie Groningen dat aangegeven is als het aardbevingsgebied, dan krijgt men geen vrolijk gevoel. Her en der ziet men boerderijen en woningen die gestut zijn als gevolg van scheurvorming in de muren, maar ook in de fundamenten. Maar dat zijn dan nog zichtbare gevolgen van de gaswinning.

Minder zichtbaar zin de gevolgen van woningen en complexen, waarmee zo met een eerste indruk weinig aan de hand is. Toch gaat het om een groot aantal woningen, waarvan in de afgelopen jaren bepaald is dat de constructie ervan niet bestand is tegen (herhaaldelijke) aardschokken als gevolg van de gaswinning. Deze staan op de nominatie om verstevigd dan wel gesloopt te worden. In het laatste geval wordt dat gevolgd door nieuwbouw.

Voor de bewoners van bovenstaande woningen breekt een erg onzekere toekomst aan. Weliswaar bestaat er voor bewoners regelingen voor tijdelijke huisvesting in wisselwoningen en onkostenvergoedingen, maar er schijnen nog steeds verschillen te bestaan tussen de regelingen voor eigenaar/bewoners en huurders van sociale koopwoningen. Het HPAG zet zich al vanaf het begin in voor het gelijktrekken van de diverse regelingen; de overlast is immers voor alle gedupeerden gelijk!

Het is  begrijpelijk, dat er voor woningen, die aangemerkt zijn voor sloop/nieuwbouw, er slechts het hoogst nodige aan onderhoud wordt gedaan. Dit vanwege de betrekkelijk korte tijd dat de woning nog als zodanig functioneert en daarna zal worden gesloopt.

Het betekent uiteindelijk dat de leefbaarheid in de buurt van deze woningen er niet op vooruit gaat.

Het blijkt dat een aantal corporaties in het aardbevingsgebied het planmatig onderhoud ook voor de andere, niet te slopen of te versterken woningen stelselmatig voor zich uitschuift. Het gevolg is dat van deze woningen het schilderwerk snel in kwaliteit achteruit gaat en daarmee de uitstraling van de buurt aantast. Ook levert een drastische verlaging van de leefbaarheid in de betrokken buurt of zelfs dorp op. Een verre van gelukkige ontwikkeling.

Het HPAG roep alle corporaties werkzaam in het aardbevingsgebied op om ervoor te zorgen dat het planmatige onderhoud niet verder wordt uitgesteld en dat werkzaamheden, die nu als achterstalling mag worden aangemerkt, met voorrang uit te voeren ten einde het leefbaarheidpeil weer te verhogen. Dit is belangrijk voor de directe huurders, maar ook voor de overige buurt- en dorpsbewoners. Immers de leefbaarheid is een graadmeter voor het woongenot en dat staat door alle onzekerheden als zeer duidelijk onder druk!

Aanbevolen artikelen